Boulevard Sheikh Mohammed Bin Rashid
Dubai, Dubai, United Arab Emirates